هر چند پرونده این شرکت دارویی در قوه قضائیه در دست بررسی است، اما متأسفانه برخی با آسمان و ریسمان بافتن در این زمینه و پرداختن به یک موضوع حاشیه ای دو تابعیتی بودن مسئولین یک شرکت تولیدی خصوصی،خواسته و ناخواسته بر تخلفات مافیای وارد كنندگان داروهايي كه توليد مشابه داخلي دارد و ارزهای دولتی كلاني براي آنها گرفته شده ، سر پوش گذاشتند تا جریان اصلی ضمن پاسخ ندادن به موارد مطرح شده از سوی مسئولین سازمان دیده بان شفافیت و عدالت، فرار به جلو کند.